Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjalnego zaplecza sportowego

Puck: Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjalnego zaplecza sportowego
Numer ogłoszenia: 37414 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji , ul. Lipowa 3c, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 673 29 51, faks 058 673 26 10.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjalnego zaplecza sportowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjalnego zaplecza sportowego. Lokalizacja budynku: działka nr 227/6 w miejscowości Puck. Inwestycja obejmuje nadbudowę budynku o jedną kondygnację oraz rozbudowę budynku o zewnętrzną klatkę schodową i część widokową. Dodatkowo zostanie przebudowana część kondygnacji parteru. Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, parter, poddasze, częściowo podpiwniczony. Projektowany budynek kryty jest dachem dwuspadowym skierowany kalenicą równolegle do istniejącej drogi dojazdowej. Konstrukcja dachowa - drewniana, dach dwuspadowy, pokryty dachówką. Budynek socjalny zaplecza sportowego w 100% pełni funkcję usługową. Parter stanowi zespół pomieszczeń socjalno-sanitarnych z oddzielnymi wejściami, który zapewnia obsługę sportowo-rekreacyjną, poddasze stanowi sala konferencyjna z zapleczem sanitarno-socjalnym. Zakres prac budowlanych: -rozbiórka stropodachu, -rozbiórka części ścian działowych, -wykonanie ścian nowoprojektowanej klatki schodowej, -wykonanie stropu nad nową częścią piwnicy, -nadbudowa ścian parteru, -wykonanie stropu nad parterem, -wykonanie ścian poddasza, -wykonanie nowej konstrukcji dachu, -wykonanie nowych ścian działowych, -montaż stolarki okiennej i drzwiowej, -wykonanie dociepleń budynku, -prace porządkowe.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.31.11.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.08.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi udokumentować wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Warunek dotyczy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, wykonanej w okresie jw., odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia o kubaturze min. 1.300 m³
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi udokumentować to poprzez wykazanie: a) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednia przez Wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek dotyczy udziału w zamówieniu przynajmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia: -do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, -do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, -do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. b) złożenie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że: Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem poniższych przypadków: 1)zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiającego, 2)zmiany numeru konta lub innych danych podmiotowych stron umowy, 3)zamiany stawki podatku VAT. 2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 4.W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 1)ogłoszeniu upadłości, 2)ogłoszeniu likwidacji, 3)zmianie siedziby lub nazwy firmy, 4)zmianie osób reprezentujących, 5)zawieszenia działalności, 6)wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.moksir.puck
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku, ul. Lipowa 3 c, 84-100 Puck..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku, ul. Lipowa 3c, 84-100 Puck, Sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 342KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-02-03 16:08:07 342KB 447 razy
2 Przedmiary.rar (RAR, 1.4MB) 2014-02-03 16:18:07 1.4MB 0 razy
3 Decyzja-pozwolenie na budowę.pdf (PDF, 2.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-02-03 16:31:16 2.8MB 648 razy
4 Przedmiary.zip (ZIP, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-02-03 23:13:55 1.4MB 435 razy
5 Architektura.zip (ZIP, 6.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-02-03 23:16:10 6.6MB 386 razy
6 Dok.zip (ZIP, 621KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-02-03 23:17:09 621KB 378 razy
7 Instalacje elektr.zip (ZIP, 5.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-02-03 23:18:27 5.0MB 381 razy
8 Instalacje-wod,san.,ciepł_1.zip (ZIP, 6.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-02-03 23:19:50 6.0MB 370 razy
9 Instalacje-wod,san.,ciepł_2.zip (ZIP, 5.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-02-03 23:21:00 5.2MB 364 razy
10 Inwentaryzacja.zip (ZIP, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-02-03 23:21:48 1.7MB 359 razy
11 Konstrukcja.zip (ZIP, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-02-03 23:22:39 3.1MB 368 razy
12 Przyłącza.zip (ZIP, 2.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-02-03 23:23:25 2.3MB 361 razy
13 STW i OR.zip (ZIP, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-02-03 23:24:30 3.1MB 357 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 40.KB) 2014-02-04 09:28:14 40.KB 849 razy
2 SIWZ -zmiana dotycząca adresu strony internetowej BIP Zamawiającego.doc (DOC, 342KB) 2014-02-07 11:37:30 342KB 901 razy
3 Wyjaśnienie do SIWZ.pdf (PDF, 1.0MB) 2014-02-11 09:42:13 1.0MB 780 razy
4 14_02_2014_12_02_42_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 265KB) 2014-02-14 12:02:42 265KB 752 razy
5 wyjaśnienia do SIWZ.pdf (PDF, 357KB) 2014-02-14 12:04:18 357KB 766 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie 1 strona.pdf (PDF, 154KB) 2014-03-12 10:43:45 154KB 791 razy
2 zawiadomienie 2 strona.pdf (PDF, 122KB) 2014-03-12 10:44:18 122KB 719 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie zamówienia-budynek.jpeg (JPEG, 676KB) 2014-04-24 12:45:26 676KB 797 razy
2 udzielenie zamówienia- budynek2.jpeg (JPEG, 520KB) 2014-04-24 12:46:03 520KB 827 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Klimczuk 03-02-2014 16:08:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Klimczuk 03-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Kulas 24-04-2014 12:46:03